Desítka pro domácí

Stanovy

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ „DESÍTKA PRO DOMÁCÍ“

Článek I.
Název, zkratka a sídlo


1. Název politického hnutí je Desítka pro domácí

2. Zkratka politického hnutí je DPD

3. Sídlo hnutí je Bulharská 1401/38, 101 00 Praha 10Článek II.
Programové cíle


1. Předmětem činnosti hnutí je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

2. Základním cílem hnutí je zachování fotbalových tradic na Praze 10, včetně pokračování zápasů na domácích stadionech obou slavných klubů (Bohemians – Ďolíček, Slavia – Eden) a všeobecně pak dlouhodobá podpora sportovních a ostatních volnočasových aktivit.

3. Hnutí se bude ve své činnosti zasazovat a bude prosazovat respektování a realizaci konkrétních přání a požadavků občanů Prahy 10 v oblasti života ve svém okolí, s důrazem na podporu zeleně a celkové péče o prostředí pro život na Praze 10.

4. Výsledkem činnosti hnutí by měla být přímá i nepřímá pomoc v oblasti prevenci kriminality, užívání drog a jiných, zdraví a společnost ohrožujících jevů, vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj sportu a zdravého životního stylu vůbec.

5. Hnutí bude spolupracovat se všemi subjekty, ochotnými napomoci mu v této uvedené činnosti. Bude podporovat všechny aktivity, které odpovídají programovým cílům hnutí.

6. Program bude vždy konkretizován v závislosti na výsledcích a rozhodnutí členské schůze, zásadně před příslušnými volbami, kterých se bude hnutí zúčastňovat.
 


Článek III.
Členství v hnutí
 

1. Členem DPD může být každý občan České republiky starší 18 let, který svým podpisem na přihlášce stvrdil souhlas se stanovami a programem hnutí, s těmito stanovami a programem hnutí souhlasí.

2. Souběžné členství v jiné politické straně či hnutá je neslučitelné s členstvím v DPD.

3. Občan se stává členem DPD podpisem přihlášky a většinovým rozhodnutím (nadpoloviční většinou přítomných členů) výboru DPD.

4. Členství v DPD zaniká vystoupením člena písemným prohlášením doručeným DPD, nezaplacením členského příspěvku za daný kalendářní rok, úmrtím člena, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena, vyloučením člena. Členství v DPD nelze přerušit ani pozastavit.

5. O vyloučení člena DPD rozhoduje členská schůze a to nadpoloviční většinou přítomných členů, kdy vyloučit člena DPD je možno pouze v případě hrubého opakovaného porušení stanov nebo v případě, že aktivně vystupuje na veřejnosti proti programu a zájmům hnutí.

6. Dokladem o členství v DPD je členská legitimace.Článek IV.
Práva a povinnosti člena
 

1. Člen hnutí má právo volit a být volen do všech orgánů hnutí, účastnit se v souladu s těmito stanovami tvorby programu hnutí, vyjadřovat své názory, podávat návrhy, dotazy, podněty a stížnosti orgánům hnutí a být informován ve lhůtě do 1 měsíce o výsledku jejich projednání.

2. Člen hnutí má povinnost dodržovat stanovy a dodržovat a prosazovat program DPD, platit členské příspěvky, aktivně se účastnit činnosti hnutí, dodržovat rozhodnutí a usnesení orgánů DPD a dbát o dobré jméno DPD. Členské příspěvky ve výši stanovené rozhodnutím členské schůze se vybírají nejméně jednou za rok.

 

Článek V.
Organizační struktura a orgány DPD
 

1. DPD nevytváří organizační jednotky.

2. Orgány DPD jsou:

a) Členská schůze
b) Výbor
c) Kontrolní a smírčí komise

3. Nejvyšším orgánem hnutí je členská schůze. Schází se dle potřeby, minimálně jednou za rok. Jejími členy jsou všichni členové hnutí, kteří se jí zúčastní. Členská schůze schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření DPD za uplynulý kalendářní rok a rozpočet na další období. Volí a odvolává předsedu DPD, místopředsedu DPD a výbor DPD, dále odvolává a volí kontrolní a smírčí komisi a jejího předsedu. Členská schůze též rozhoduje o změnách stanov. Členská schůze si dále může vyhradit rozhodování o jakékoliv záležitosti DPD, pokud z obecně závazných právních předpisů a/nebo těchto stanov nevyplývá, že tato záležitost je vyhrazena jinému orgánu.

4. Členskou schůzi svolává výbor. Členskou schůzi je též možno svolat do jednoho měsíce od doby, kdy o její svolání požádá nejméně 1/3 registrovaných členů DPD. Pozvánku na Členskou schůzi musí obdržet všichni členové DPD v písemné nebo elektronické formě minimálně 7 dní před datem jejího konání. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna buď nadpoloviční většina všech členů DPD, nebo všichni členové Výboru a Kontrolní a smírčí komise.

5. Výbor hnutí je tvořen 6 členy. Výbor je zejména odpovědný za řádné hospodaření hnutí, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska. Rozhodnutí výboru je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů, minimální počet přítomných členů výboru potřebný pro usnášeníschopnost výboru je 4.

6. Kontrolním a rozhodčím (smírčím) orgánem DPD je Kontrolní a smírčí komise, která má minimálně tři členy včetně jejího předsedy. Kontrolní a smírčí komise rozhoduje o sporech mezi orgány a členy DPD, přísluší jí závazný výklad stanov, dodržování stanov a vnitrostranických předpisů DPD, dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů DPD, přísluší jí též kontrola hospodaření DPD. Je ve své činnosti na ostatních orgánech DPD nezávislá a její závěry jsou projednány na nejbližší členské schůzi. Všichni členové DPD jsou povinni s Kontrolní a smírčí komisí úzce spolupracovat a poskytovat jejím členům požadované informace, písemné materiály apod. a na požádání se účastnit jednání Kontrolní a smírčí komise.

7. Statutárním orgánem DPD je předseda a místopředseda DPD. Předseda i místopředseda DPD jsou oprávněni každý samostatně za DPD jednat, činit právní úkony a podepisovat. Podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu či zkratce hnutí připojí předseda či místopředseda svůj podpis s uvedením funkce.


 

Článek VI.
Hospodaření DPD
 

1. Hospodaření DPD s vlastním majetkem a finančními prostředky se řídí zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, platnými pro politické strany a politická hnutí. DPD je právnickou osobou a odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové DPD za závazky DPD neodpovídají ani neručí.

2. Příjmem DPD mohou být příspěvky ze státního rozpočtu ČR na úhradu volebních nákladů či na činnost hnutí, příspěvky z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků a obcí, příspěvky vlastních členů, dary a dědictví, příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, úroky z vkladů, příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle §17 odstavce 3 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí, půjčky a úvěry.

3. K rozhodnutí o nabývání nemovitého majetku ve prospěch hnutí a nakládání s ním je oprávněn výlučně výbor DPD.

4. Finanční hospodaření DPD se řídí rozpočtem, schváleným jednou ročně členskou schůzí.

5. Hospodaření hnutí podrobně upravuje hospodářská směrnice schvalovaná výborem DPD.

6. Majetek DPD je vlastnictvím DPD jako celku a jednotliví členové, či orgány, kterým byl svěřen do užívání, s ním musí nakládat s péčí řádného hospodáře, užívat jej pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho hospodárné a účelné využití.

 


Článek VII.
Společná a závěrečná ustanovení
 

1. Tyto stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

2. Změny těchto stanov jsou přijímány členskou schůzí DPD. Nezbytné dílčí změny ve Stanovách vyplývající ze změn platných právních předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních orgánů je oprávněn činit i výbor DPD.

3. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli orgánu DPD o kterékoli věci přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.

4. DPD se zaniká způsoby stanovenými zákonem, zejména dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jinou politickou stranou či politickým hnutím. Rozhodnutí o zrušení hnutí či o jeho sloučení je oprávněna učinit pouze členská schůze DPD nadpoloviční většinou přítomných členů.

5. V případě zrušení DPD rozpuštěním, jmenuje orgán, který o tom rozhodl, likvidátora. Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků zaniklé DPD bude poukázán na konta v době likvidace existujících sportovních neziskových organizací na Praze 10. Způsob rozdělení určí výbor DPD, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.

Zpět